Tłumaczenia przysięgłe

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe (zwane również tłumaczeniem uwierzytelnionym) to tłumaczenie dokumentu wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jest to tłumaczenie, które wiernie oddaje to, co jest napisane w tekście oryginalnym, gdzie nic nie zostało pominięte lub dodane. Tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza przysięgłego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe może być potrzebne, aby nadać odpowiednią moc prawną dokumentowi urzędowemu sporządzonemu w języku obcym i przeznaczonemu do użytku w Belgii.

Aby zagraniczny odpis stanu cywilnego sporządzony w języku obcym mogło zostać uznany lub przeniesiony w Belgii, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język obowiązujący w obszarze językowym danej gminy (niderlandzki, francuski lub niemiecki).

Tłumaczenie przysięgłe jest również potrzebne, aby móc posługiwać się za granicą dokumentami urzędowymi z Belgii sporządzonymi w języku niderlandzkim, francuskim lub niemieckim.

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogą zlecić wykonanie tłumaczenia przysięgłego. Prawnicy, komornicy i notariusze również regularnie potrzebują tłumaczeń przysięgłych w ramach swojej działalności zawodowej.

Osoby prywatne

Osoby prywatne mogą na przykład potrzebować tłumaczenia przysięgłego:

 • ożenić się lub rozwieść;
 • aby zarejestrować się w rejestrze ewidencji ludności;
 • w przypadku adopcji zagranicznej;
 • do uznania dyplomu;
 • do przerejestrowania zagranicznego prawa jazdy;
 • aby ubiegać się o obywatelstwo belgijskie;
 • do nauki, pracy lub osiedlenia się w innym kraju;
 • do udzielenia pełnomocnictwa;
 • do zawierania umów małżeńskich, aktów notarialnych sprzedaży lub innych aktów notarialnych;
 • itd.

Firmy

Firmy potrzebują również tłumaczeń przysięgłych do różnych celów, takich jak:

 • zawieranie umów;
 • założenia firmy za granicą;
 • złożenie wypisu z KBO/BCE [belgijski rejestr działalności gospodarczej] lub rejestru handlowego;
 • udzielenia pełnomocnictwa;
 • prowadzenia sporów prawnych;
 • protokoły z posiedzeń zarządu lub walnych zgromadzeń;
 • udział w przetargach publicznych;
 • zgłaszania patentów;
 • itd.

Kto jest uprawniony do sporządzania (wykonywania) tłumaczenia przysięgłego?

Do wykonania tłumaczenia przysięgłego uprawniony jest wyłącznie tłumacz przysięgły. Prawo powierza mu poświadczenie prawidłowości i kompletności tłumaczenia poprzez złożenie podpisu i pieczęci urzędowej pod tłumaczeniem.

Kto to jest tłumacz przysięgły?

Nie każdy tłumacz może posługiwać się tytułem tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest tłumaczem sądowym, oficjalnie uznanym przez właściwy organ państwowy, jakim jest Wydział Krajowego Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiada on pieczęć urzędową tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły musi być wpisany do Krajowego Rejestru Biegłych Sądowych i Tłumaczy Przysięgłych. Od 2019 roku jest to ściśle uregulowane prawnie.

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe musi być możliwe do sprawdzenia przez urząd lub instytucję (rządową), do której przedkładasz tłumaczenie przysięgłe wraz z oryginalnym dokumentem. Układ graficzny tłumaczenia poświadczonego musi być zatem jak najbardziej zbliżony do tekstu źródłowego (oryginału). Dzięki temu tłumaczenie jest wyraźniejsze i bardziej czytelne.

Ponadto, tłumaczenie uwierzytelnione zawsze zawiera:

 • oświadczenie (oświadczenie przysięgłe) "Za wierne i prawdziwe tłumaczenie z języka ... na język ... Sporządzono w ...., dnia ...";
 • numer identyfikacyjny tłumacza przysięgłego
 • podpis tłumacza przysięgłego;
 • nazwisko tłumacza przysięgłego;
 • tytuł tłumacza: tłumacz przysięgły pisemny lub tłumacz przysięgły pisemny i ustny;
 • wydruk pieczęci urzędowej tłumacza przysięgłego.

Przykłady dokumentów, które możemy dla Państwa przetłumaczyć przysięgle:

Dokumenty urzędowe (urząd cywilny - sprawy obywatelskie):

 • akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo życia;
 • akt zmiany nazwiska;
 • protokół uznania ojcostwa;
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • akt małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa;
 • oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu;
 • oświadczenie o zawarciu związku partnerskiego;
 • orzeczenie sądu o rozwodzie;
 • zaświadczenie o stanie cywilnym;
 • akt zgonu lub odpis aktu zgonu;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
 • zaświadczenie o głównym miejscu zamieszkania;
 • zaświadczenie o składzie rodziny;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);
 • poświadczenie posiadania obywatelstwa;
 • zezwolenie na pobyt;
 • dowód osobisty;
 • paszport;
 • prawo jazdy;
 • zaświadczenie wydane przez konsulat lub ambasadę.

Dokumenty sądowe:

 • żądania;
 • wnioski końcowe;
 • wyroki;
 • orzeczenia;
 • postanowienia sądowe;
 • pisma procesowe;
 • protokoły;
 • sprawozdania biegłych;
 • wezwania sądowe;
 • pisma komornicze;
 • tytułu egzekucyjne;
 • tytuły wykonawcze.

Dyplomy, świadectwa i certyfikaty:

 • dyplomy;
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • dyplomy uniwersyteckie;
 • indeksy studenckie;
 • certyfikaty kursów szkoleniowych;
 • certyfikaty z odbytego stażu;
 • listy polecające.

Umowy, dokumenty biznesowe:

 • akty notarialne;
 • umowy kupna/sprzedaży;
 • małżeńskie umowy majątkowe;
 • umowy darowizny;
 • testamenty;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy o pracę;
 • umowy najmu;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • akty założycielskie;
 • statuty spółki;
 • wyciągi z KBO / BCE [Belgijski rejestr działalności gospodarczej];
 • wyciągi z rejestru handlowego;
 • sprawozdania roczne;
 • roczne sprawozdanie finansowe;
 • protokoły z posiedzeń zarządu lub walnych zgromadzeń;
 • umowy handlowe;
 • ogólne warunki handlowe;
 • zgłoszenia patentowe;
 • patenty;
 • licencje;
 • świadectwa.
Chcesz więcej informacji lub chcesz umówić się na spotkanie?