11 augustus 2021

Legalisatieprocedure beëdigde vertalingen sterk vereenvoudigd

Procedure voor legalisering van handtekening van beëdigd vertalers en vertalers-tolken grondig gewijzigd

Sinds 1 maart 2021 kunnen vertalers en vertalers-tolken die gemachtigd zijn om in België op te treden als beëdigd vertaler of vertaler-tolk hun voor binnenlands gebruik bestemde beëdigde vertalingen zelf legaliseren met hun officiële stempel. Het model van die stempel werd bepaald door het koninklijk besluit van 8 mei 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2020. Uitsluitend vertalers en vertalers-tolken die geldig zijn ingeschreven in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken hebben deze stempel mogen ontvangen van de FOD Justitie.

Geen legalisaties meer via de rechtbanken van eerste aanleg

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken van eerste aanleg niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers en vertalers-tolken. In het verleden berustten de regels met betrekking tot het aanstellen van beëdigd vertalers op gebruiken die voor iedere rechtbank afzonderlijk werden bepaald, zonder dat hiervoor een wettelijke basis bestond.

De wet heeft van 5 mei 2019 heeft een nieuw boek ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek, Boek V, getiteld "Gerechtsdeskundigen en de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken", dat de artikelen 555/6 tot en met 555/16 bevat. Deze wetsartikelen regelen het gebruik van de titel van beëdigd vertaler en vertaler-tolk. Alleen personen die geldig zijn ingeschreven in het nationale register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, mogen de titel van beëdigd vertaler of vertaler-tolk voeren (artikel 555/6 Gerechtelijk Wetboek).

Vereenvoudiging van legalisatieprocedure voor beëdigde vertalingen bestemd voor binnenlands gebruik

Door de wet van 20 december 2020 is een bijkomende bepaling ingevoerd in artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek die een wettelijke basis voorziet die verduidelijkt wie beëdigde vertalingen mag legaliseren. Vanaf 1 maart 2021 worden beëdigde vertalingen van officiële documenten die bestemd zijn om in België te worden gebruikt, niet langer gelegaliseerd door de FOD Justitie. Deze legalisatie wordt voortaan rechtstreeks door de beëdigd vertaler of vertaler-tolk verricht, door het aanbrengen van zijn officiële stempel. Deze legalisatie is wel alleen voldoende voor vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in België.

Overeenkomstig artikel 555/11, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beëdigd vertaler of vertaler-tolk zijn vertaling op correcte wijze beëindigen met vermelding van zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn officiële stempel. Daardoor zal de gemaakte vertaling gelden als een gelegaliseerde vertaling voor gebruik binnen België.

Beėdigde vertalingen bestemd voor gebruik in het buitenland

Beëdigde vertalingen van officiële documenten die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland moeten wel nog steeds achtereenvolgens worden gelegaliseerd door de FOD Justitie (Dienst Legalisatie en Parlementaire vragen) en de FOD Buitenlandse Zaken. Klik hier voor meer details over de procedure die moet worden gevolgd om een document bestemd voor het buitenland te laten legaliseren.

Bron: Omzendbrief nr. 284 betreffende de legalisering van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken van 1 maart 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 2021).

Bijlagen

Meer informatie of een afspraak maken?