12 januari 2022

Beëdigde vertalingen in de procedure voor erkenning van buitenlands diploma in Vlaanderen of Brussel

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen of Brussel, kan een aanvraag doen voor de erkenning van dat diploma bij NARIC-Vlaanderen. NARIC (voluit: National Academic Recognition Information Centre) onderzoekt de authenticiteit van buitenlandse kwalificaties en schat deze naar waarde. Een erkend diploma kan deuren openen naar de arbeidsmarkt, omdat het juridische zekerheid geeft voor de aanvrager en voor een potentiële Vlaamse of Brusselse werkgever.

Procedures voor erkenning buitenlandse diploma's via NARIC Vlaanderen.

NARIC heeft twee verschillende procedures tot erkenning van een buitenlands diploma:

1. Niveau-erkenning, waarbij NARIC uitspraak doet over het niveau in Vlaanderen van het buitenlandse studiebewijs.

 • Om te weten met welk Vlaams onderwijsniveau het buitenlandse diploma vergelijkbaar is (vb. secundair onderwijs, hoger beroepsonderwijs, bachelor of master).
 • Wanneer kennis van het opleidingsniveau voldoende is om een werknemer aan te werven (om te solliciteren voor een bepaalde job).
 • Wanneer er in Vlaanderen geen vergelijkbare opleiding hoger onderwijs bestaat.
 • Wanneer men niet (meer) beschikt over het studieprogramma van de gevolgde opleiding of men niet meer over alle vereiste bewijsstukken beschikt (ouder diploma, vluchteling, …).

2. Specifieke erkenning, waarbij NARIC uitspraak doet over het specifieke Vlaamse diploma waarmee het buitenlandse studiebewijs gelijkwaardig is.

 • Als men in België een gereglementeerd beroep wil uitoefenen, bijvoorbeeld: arts, verpleegkundige, architect, boekhouder…). Voor toegang tot een gereglementeerd beroep moet u ook nog professionele erkenning aanvragen bij een andere instantie.
 • Als men een beschermde titel wil voeren, bijvoorbeeld industrieel ingenieur, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, psycholoog, maatschappelijk assistent.
 • Als een erkenning met een specifiek studiebewijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van een bepaalde job.


Erkenning buitenlands diploma: indienen van een dossier bij NARIC Vlaanderen.

Hoe dien je een dossier in?: klik hier voor meer info.

Overzicht van documenten en beëdigde vertalingen nodig voor de erkenning van een buitenlands diploma:

NARIC aanvaardt de originele documenten in de drie landstalen en in het Engels. Wanneer de originele documenten niet in één van deze vier talen zijn, vraagt NARIC een beëdigde vertaling van een aantal documenten. De kosten van de vertalingen zijn volledig ten laste van de aanvragers.

Kopie van je identiteitsbewijs

Dit is een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een ander officieel identiteitsbewijs van je land van herkomst zijn, maar ook een Belgisch paspoort of verblijfsdocument, bijvoorbeeld een attest van immatriculatie.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe.

 • Beëdigde vertaling nodig van een identiteitsbewijs? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Kopie van je diploma

Het diploma is het officiële document dat bewijst dat je de opleiding succesvol hebt gevolgd. In de meeste landen is dit het document dat je voorlegt aan werkgevers. In sommige landen is dit een groot en rijkelijk versierd document dat men inkadert en aan de muur hangt.

Als je niet (meer) over het diploma beschikt, kan je een vervangend attest van het diploma indienen.

Er is altijd ten minste een bewijsstuk nodig dat aantoont dat je je opleiding in het buitenland hebt afgerond: een duplicaat van het diploma, een voorlopig diploma, een puntenlijst van het laatste jaar.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie toe van een beëdigde vertaling in het Nederlands. De vertaling moet opgesteld zijn door een vertaler die in België beëdigd is.

 • Beëdigde vertaling nodig van een diploma, een vervangend attest van het diploma of een puntenlijst? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Kopie van het overzicht van alle gevolgde vakken met resultaten en aantal lesuren per vak

Dit document bevat een overzicht van alle gevolgde vakken met de behaalde resultaten. Voor de erkenning van een buitenlands secundair onderwijsdiploma voeg je de rapporten van het laatste jaar toe. Bij Europese hoger onderwijsdiploma's bevindt deze informatie zich gewoonlijk in het diplomasupplement. Veelvoorkomende synoniemen voor dit document zijn transcript, relevé des cotes of relevé de notes, Zeugnis…

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 • Beëdigde vertaling nodig van een diplomasupplement, rapporten of een overzicht van gevolgde vakken en de behaalde resultaten? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Kopie van het officiële studieprogramma met beschrijving van de inhoud van vakken (alleen verplicht bij specifieke erkenningsprocedure)

Dit document beschrijft de inhoud van alle vakken van je opleiding zoals deze werden aangeboden toen je studeerde. Je kan het document opvragen bij de administratie van je onderwijsinstelling. Vaak vind je het ook op de website van je onderwijsinstelling. Je vermeldt dan bij je aanvraag de link naar de website waar NARIC het studieprogramma kan vinden.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een zelfgemaakte samenvatting van 5 tot 10 regels per vak in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

Kopie van je scriptie

Als onderdeel van hoger onderwijsopleidingen moet men vaak een thesis of afstudeerproject schrijven. Als je een thesis of afstudeerproject hebt gemaakt, voeg je een kopie van dit document toe aan je dossier. Veelvoorkomende synoniemen voor dit document zijn masterproef, thesis, final project, dissertation, resumé…

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een zelfgemaakte samenvatting van ten minste 5 tot 10 pagina's in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

In deze samenvatting geef je uitleg over je:

 • Inhoudstafel
 • Onderzoeksopzet (onderzoeksvragen, hypothese)
 • Gebruikte literatuur en de theoretische achtergrond
 • Gebruikte onderzoeksmethoden en het verloop van je onderzoek
 • Conclusie
 • De bibliografie als de originele thesis niet in Latijns schrift geschreven is (telt niet mee voor het vereiste minimum aantal pagina's van de samenvatting)

Kopie van je curriculum vitae (verplicht voor artsen, aanbevolen in overige gevallen)

Voeg een kopie van een recent curriculum vitae (cv) toe aan je dossier.

Kopie van je stageattesten (verplicht bij medische en zorgberoepen, aanbevolen in overige gevallen)

Deze documenten bevatten informatie over je stageperiodes:

 • Duur van de stage
 • Uitgevoerde taken
 • De dienst waar je stage gelopen hebt
 • Evaluatie van je stages

De documenten zijn gewoonlijk opgemaakt en ondertekend door het stagebedrijf of de onderwijsinstelling.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 • Beëdigde vertaling nodig van een stageattest? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Kopie van de documenten die je relevante beroepservaring aantonen (verplicht bij medische en zorgberoepen, aanbevolen in overige gevallen)

Deze documenten bevatten informatie over je beroepservaring. Bijvoorbeeld:

 • Wie was je werkgever?
 • Voor welke dienst heb je gewerkt?
 • Hoe lang heb je er gewerkt?
 • Welke taken voerde je uit?

Je werkgever kan deze documenten opstellen.

Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn opgesteld? Voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 • Beëdigde vertaling nodig van een document dat relevante beroepservaring aantoont? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Kopie van je portfolio (verplicht bij artistieke opleidingen)

Als kunstenaar of architect heb je gewoonlijk een portfolio met daarin een overzicht van je werk tijdens en na je gevolgde opleiding. Voeg een kopie van dit portfolio toe aan je dossier.

Moet je originele documenten bezorgen?

Nee, kopieën of scans van je documenten zijn voldoende. Als je originele documenten nodig zijn voor een authenticiteitscontrole, zal NARIC je contacteren.

Moeten deze documenten gelegaliseerd zijn?

Nee. Je documenten moeten geen apostille of een andere vorm van legalisatie bevatten.

Moet je voor alle behaalde diploma's documenten bezorgen?

Je voegt alle documenten toe voor het diploma waarvoor je een erkenning aanvraagt.

Als je een erkenning aanvraagt van een diploma secundair onderwijs, kan het relevant zijn om een diploma of een bewijs van slagen van een opleiding hoger onderwijs voor te leggen als bijkomende informatie.

Als je een erkenning aanvraagt voor een hoger onderwijsdiploma dat volgt op een ander hoger onderwijsdiploma (master, tweede cyclus…), voeg je ook alle vereiste documenten voor de voorgaande hoger onderwijsdiploma's aan je dossier toe.

Als je een erkenning aanvraagt voor een doctoraat (PhD), voeg je ook alle vereiste documenten toe voor het diploma dat je toegang verschafte tot het doctoraat.

Wat als je een document niet (meer) kan verkrijgen?

Als de onderwijsinstelling een document niet meer kan bezorgen, moet de instelling dat schriftelijk bevestigen.

Als dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld, voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

 • Beëdigde vertaling nodig van een schfitelijke bevesting van een onderwijsinstelling? Neem contact op met Translatica. Wij vinden samen een vertaaloplossing, ongeacht de talencombinatie.

Meer info:

Meer informatie of een afspraak maken?