Beëdigde vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling (ook wel officiële vertaling genoemd) is een vertaling van een document gemaakt door een beëdigd vertaler. Het is een vertaling waarin getrouw wordt weergegeven wat in de originele tekst staat geschreven, waarbij er niets wordt weggelaten en waaraan niets wordt toegevoegd.

Sinds 1 december 2022 vervangt de gekwalificeerde elektronische handtekening de stempel van de beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler of vertaler-tolk kan voortaan zijn of haar vertaling digitaal valideren voor gebruik binnen België.

Een beëdigde vertaling is voorzien van de de gekwalificeerde elektronsiche handtekening en het VTI-nummer van de beëdigd vertaler. Het VTI-nummer (een uniek erkenningsnummer dat bevestigt dat de vertaler is opgenomen in het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken van de FOD Justitie) en de gekwalificeerde elektronische handtekening van een beëdigd vertaler geven de vertaling een officieel karakter.

Wanneer hebt u een beëdigde vertaling nodig?

U hebt mogelijk een beëdigde vertaling nodig om voldoende rechtskracht te geven aan een officieel document dat is opgesteld in een vreemde taal, bestemd voor gebruik in België.

Als algemene regel geldt dat een officieel document of akte opgesteld moet zijn in de taal van het land waar men het gaat gebruiken. Is dit niet het geval, moet u het laten vertalen. Hiervoor dient u in principe een beroep te doen op een beëdigd vertaler, erkend door de bevoegde plaatselijke overheden.

Overeenkomstig de taalwetgeving moeten alle documenten bestemd voor een Belgische openbare overheid, ofwel opgesteld zijn in de officiële taal van het gewest, ofwel voorzien zijn van een eensluidende vertaling in deze taal. Om in België erkend of overgeschreven te worden moet een buitenlandse akte van de burgerlijke stand of een officieel document opgesteld in een vreemde taal vertaald zijn door een beëdigde vertaler in de landstaal van toepassing in het taalgebied van de betrokken gemeente (Nederlands, Frans of Duits).

U heeft ook een beëdigde vertaling nodig om officiële documenten uit België, opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Duits, in het buitenland te kunnen gebruiken.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen een beëdigde vertaling nodig hebben. Ook advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen hebben regelmatig beëdigde vertalingen nodig voor hun professionele activiteiten.

Particulieren

Particulieren kunnen bijvoorbeeld een beëdigde vertaling nodig hebben:

 • om te trouwen of uit de echt te scheiden;
 • om zich in te schrijven in het bevolkingsregister;
 • bij een buitenlandse adoptie;
 • om een diploma te laten erkennen;
 • om een buitenlands rijbewijs om te laten zetten;
 • om de Belgische nationaliteit aan te vragen;
 • om in een ander land te studeren, te werken of zich te vestigen;
 • om een volmacht te verlenen;
 • om huwelijkscontracten, verkoopakten of andere notariële akten te sluiten;
 • enz.

Ondernemingen

Ook ondernemingen hebben beëdigde vertalingen nodig voor allerlei doeleinden, zoals:

 • het sluiten van contracten;
 • het oprichten van een vennootschap in het buitenland;
 • het voorleggen van een uittreksel uit de KBO of het handelsregister;
 • het verlenen van volmachten;
 • het voeren van juridische geschillen;
 • notulen van bestuursvergaderingen of algemene vergaderingen;
 • deelname aan openbare aanbestedingen;
 • het aanvragen van octrooien;
 • enz.

Wie is bevoegd voor het maken (uitvoeren) van een beëdigde vertaling?

Alleen een beëdigd vertaler of een beëdigd vertaler-tolk opgenomen in het nationaal register van beëidgd vertalers en tolken van de FOD Justitie is bevoegd om een beëdigde vertaling te maken. Het is hem of haar bij wet toevertrouwd om de juistheid en volledigheid van een vertaling te bevestigen door het aanbrengen van zijn of haar gekwalficeerde elektronische handtekening onder de vertaling.

Wat is een beëdigd vertaler?

Niet iedere vertaler mag de titel van beëdigd vertaler voeren. Een beëdigd vertaler is een juridisch vertaler, officieel erkend door de bevoegde overheidsinstantie, de dienst Nationaal register van de FOD Justitie. Een beëdigd vertaler moet zijn opgenomen in het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken.Hij of zij beschikt over een VTI-nummer, een uniek erkenningsnummer toegekend door de FOD Justitie.

Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?

Een beëdigde vertaling moet controleerbaar zijn voor de (overheids)instantie of instelling waaraan u de beëdigde vertaling samen met het originele document voorlegt. De lay-out van een beëdigde vertaling moet de brontekst (het origineel) dan ook zo goed mogelijk benaderen. Dit maakt de vertaling overzichtelijk en bevordert de leesbaarheid ervan.

Bovendien bevat een beëdigde vertaling altijd:

 • de beëdigingsverklaring "Voor eensluidend vertaling van het … naar het … Gedaan te …., op …";
 • het identificatienummer van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk;
 • de handgeschreven handtekening van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk of een afbeelding ervan;
 • de voornaam en naam van de beëdigd vertaler of vertaler-tolk;
 • de titel van de vertaler: beëdigd vertaler of beëdigd vertaler-tolk;
 • de gekwalificeerde elektronische handtekening van de beëdigd vertaler of beëdigd vertaler-tolk.

Voorbeelden van documenten die wij beëdigd voor u kunnen vertalen:

Officiële documenten (burgerlijke stand - burgerzaken):

 • een geboorteakte of uittreksel uit de geboorteakte;
 • een attest van leven;
 • een akte van naamsverandering;
 • een akte van erkenning;
 • een attest van geen huwelijksbeletsel;
 • een huwelijksakte of uittreksel uit de huwelijksakte;
 • een attest van wettelijke samenwoning;
 • een attest waaruit de registratie van een partnerschap blijkt;
 • een uittreksel uit de akte van geregistreerd partnerschap;
 • een echtscheidingsakte;
 • een attest betreffende de burgerlijke staat;
 • een overlijdensakte of uittreksel uit de overlijdensakte;
 • een attest van woonplaats (woon- en/of verblijfplaats);
 • een attest van hoofdverblijfplaats;
 • een attest van gezingssamenstelling;
 • een (blanco) uittreksel uit het strafregister;
 • een bewijs van nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning;
 • een ID-kaart;
 • een paspoort;
 • een rijbewijs;
 • een attest afgeleverd door een consulaat of ambassade.

Gerechtelijke documenten:

 • conclusies;
 • vonnissen;
 • arresten;
 • beschikkingen;
 • processtukken;
 • processen-verbaal;
 • deskundigenverslagen;
 • dagvaardingen;
 • deurwaardersexploten;
 • dwangbevelen.

Diploma's, getuigschriften en certificaten:

 • getuigschriften middelbaar onderwijs;
 • diploma's;
 • universitaire diploma's;
 • puntenlijsten;
 • getuigschriften van opleidingen;
 • stagecertificaten;
 • aanbevelingsbrieven.

Contracten, zakelijke documenten:

 • notariële akten;
 • verkoopovereenkomsten;
 • koopcontracten;
 • huwelijkscontracten;
 • schenkingsovereenkomsten;
 • testamenten;
 • volmachten;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • huurcontracten;
 • verzekeringspolissen;
 • oprichtingsakten;
 • statuten;
 • uittreksels uit de KBO / uittreksels uit het handelsregister;
 • jaarverslagen;
 • jaarrekeningen;
 • notulen van bestuursvergaderingen of algemene vergaderingen;
 • handelscontracten;
 • algemene voorwaarden;
 • octrooiaanvragen;
 • octrooien;
 • licenties;
 • attesten.

U kunt bij ons terecht voor beëdigde vertalingen van documenten van en naar onderstaande talen:

 • Pools;
 • Russisch;
 • Frans;
 • Nederlands;
 • Engels;
 • Duits;
 • Bulgaars;
 • Oekraïens;
 • Slovaaks ;
 • Tsjechisch;
 • en op verzoek ook voor andere talen.

Onze beëdigde vertalingen worden aanvaard door alle Belgische gemeenten, overheidsdiensten en officiële instellingen.

Onze erkenning als beëdigd vertaler en tolk geldt voor alle arrondissementen in Vlaanderen en Brussel: Antwerpen (met inbegrip van Mechelen en Turnhout), Brussel (met inbegrip van Halle-Vilvoorde), Leuven, Limburg (Hasselt en Tongeren), Oost-Vlaanderen (Gent, Dendermonde, Oudenaarde) en West-Vlaanderen (Brugge, Ieper, Kortrijk, Veurne).

Meer informatie of een afspraak maken?